ЗАКОН УКРАЇНИ
Про обов'язковий примірник документів
від 09.04.1999 № 595-ХІV
(витяг)

Стаття 8. Обов'язки виробників документів  

Виробники документів доставляють всі або окремі за їх профілем чи/та видом:

 1) обов'язковий безоплатний примірник видань — Книжковій палаті України, національним, у тому числі спеціалізованим, всеукраїнським бібліотекам, Верховній Раді України, Президентові України, Кабінетові Міністрів України, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері;

 (пункт 1 частини першої статті 8 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. № 5461-VI)

 2) обов'язковий безоплатний примірник видань, що виготовляються (в тому числі публікуються) на відповідній території, — універсальним бібліотекам (Автономної Республіки Крим та обласним);

 3) обов'язковий безоплатний примірник патентних документів — державним центрам науково-технічної та економічної інформації, всеукраїнським галузевим бібліотекам;

 4) обов'язковий безоплатний примірник аудіо-, візуальної, аудіовізуальної продукції:

 державному фондові фільмів при центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії, — фільмокопії та вихідні матеріали кіно- і відеофільмів, створених повністю або частково за кошти Державного бюджету України, та фільмокопії кіно- і відеофільмів, створених в Україні за кошти юридичних осіб з приватною формою власності або фізичних осіб (крім фільмів документального характеру, кіноперіодики, творів кіно- і відеолітопису);

(абзац другий пункту 4 частини першої статті 8 із змінами,

 внесеними згідно із Законом України від 16.10.2012 р. № 5461-VI)

Центральному державному кінофотофоноархіву України — фільмокопії та вихідні матеріали кіно- і відеофільмів документального характеру, кіноперіодики, творів кіно- і відеолітопису, фото-, фонодокументи, що створені повністю або частково за кошти Державного бюджету України, а також фільмокопії документального характеру, кіноперіодики, творів кіно- і відеолітопису, фото-, фонодокументи, створені за кошти юридичних осіб з приватною формою власності або фізичних осіб;

національним, у тому числі спеціалізованим, всеукраїнським бібліотекам — аудіопродукція довідкового, навчального, науково-просвітницького, виробничо-професійного, розважального характеру;

 універсальним бібліотекам (Автономної Республіки Крим та обласним) — аудіопродукція краєзнавчого характеру, виготовлена на відповідній території;

 5) обов'язковий безоплатний примірник нормативно-правових актів у сфері стандартизації, метрології та сертифікації — Національному автоматизованому інформаційному фонду стандартів, Книжковій палаті України, всеукраїнським бібліотекам;

 6) обов'язковий безоплатний примірник видань (у тому числі електронний варіант у відповідному форматі, що підлягає конвертуванню у спеціальний цифровий формат для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією), аудіопродукції, аудіовізуального твору з аудіодискрипцією та інших документів для сліпих — центральній бібліотеці Українського товариства сліпих;

(пункт 6 частини першої статті 8 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 25.12.2015 р. № 927-VIII)

7) обов'язковий безоплатний примірник малотиражних документів (до 100 примірників) — Книжковій палаті України та національним бібліотекам; 

8) два обов'язкових безоплатних примірники виготовлених дисків для лазерних систем зчитування із записом на них інформації — центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;

 (частину першу статті 8 доповнено пунктом 8 згідно із Законом України від 17.01.2002 р. № 2953-III,

пункт 8 частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 02.03.2015 р. № 222-VIII)

 9) обов'язковий безоплатний примірник нормативно-правових актів, довідкових, енциклопедичних, історичних та наукових видань у сфері правознавства — Конституційному Суду України.

 (частину першу статті 8 доповнено пунктом 9

 згідно із Законом України від 04.04.2007 р. № 867-V)

 Обов'язкові примірники документів, зазначені в пунктах 1, 2, 3, абзацах четвертому та п'ятому пункту 4, в пунктах 5, 6, 7 і 9 цієї статті, доставляються (надсилаються) в день виходу в світ першої частини тиражу.

 (частина друга статті 8 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 04.04.2007 р. № 867-V)

 Обов'язкові примірники документів, зазначені в абзаці другому пункту 4 цієї статті, доставляються до державного фонду фільмів при центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії, протягом двох місяців, але не пізніше року після завершення виробництва фільмів відповідно до укладених угод на їх виробництво.

 (частина третя статті 8 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. № 5461-VI)

 Обов'язкові примірники документів, зазначені в абзаці третьому пункту 4 цієї статті, доставляються Центральному державному кінофотофоноархіву України протягом року після закінчення їх виробництва або виходу в світ.

 Обов'язковий платний примірник документів доставляється одержувачам документів на підставі угод між виробниками документів або підприємствами торгівлі (в тому числі центрами комплектування бібліотек), які розповсюджують документи, передбачені статтею 6 цього Закону, та одержувачами документів.

 Обов'язковий примірник документів, виготовлених юридичними або фізичними особами України за її межами, доставляється одержувачам документів на загальних підставах, визначених цим Законом. Обов'язковий примірник документів, виготовлених в Україні на замовлення іноземних юридичних або фізичних осіб, доставляється одержувачам документів виконавцями замовлення, що обумовлюється договором між виконавцями замовлення та одержувачами документів.

 Неякісний обов'язковий примірник документів на запит одержувачів документів замінюється на якісний виробниками документів у місячний термін з часу його отримання.

 Виробники документів зобов'язані компенсувати одержувачам документів витрати, пов'язані з придбанням документів, що не були ними доставлені як безоплатний обов'язковий примірник у встановленому законодавством України порядку.

_____________________________________________________________

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про видавничу справу
від 05.06.1997 № 318/97-ВР
(витяг)

Стаття 20. Права та обов'язки видавця  

Права та обов'язки видавця у відносинах з автором (співавторами) твору в галузі науки, літератури і мистецтва, їх спадкоємцями чи з особою, якій автори чи їх спадкоємці передали авторські майнові права, чи з особами, яким належать права на інші об'єкти права інтелектуальної власності, визначаються законодавством України з питань інтелектуальної власності.

(частина перша статті 20 у редакції Закону  України від 03.02.2004 р. № 1407-IV)

З урахуванням специфіки видавничої діяльності видавець має право:

формувати власну видавничу програму, визначати масштаби і тематичну спрямованість своєї діяльності;

використовувати випущену за власною видавничою програмою видавничу продукцію для забезпечення статутної діяльності, розповсюджувати її самостійно або користуватися послугами іншого розповсюджувача;

(абзац третій частини другої статті 20 із змінами,

 внесеними згідно із Законом України від 01.07.2014 р. № 1554-VII)

випускати у світ як обнародувані, так і необнародувані твори науки, літератури і мистецтва незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, а також способу відтворення, виражені в письмовій чи будь-якій іншій формі, набувати невиключних або виключних майнових прав на них;

(абзац четвертий частини другої статті 20 із змінами,

 внесеними згідно із Законом України від 01.07.2014 р. № 1554-VII)

приймати від юридичних і фізичних осіб замовлення на підготовку і випуск у світ видань, надавати їм редакційно-видавничі та інші послуги відповідно до профілю своєї діяльності;

абзац шостий частини другої статті 20 виключено

(згідно із Законом України  від 01.07.2014 р. № 1554-VII)

висувати у встановленому порядку видані видавцем твори науки, літератури і мистецтва на здобуття державних, громадських, міжнародних премій;

установлювати творчі та виробничі відносини, культурні зв'язки з видавцями інших держав;

брати участь у роботі міжнародних організацій видавців, представляти свою видавничу продукцію на національних і міжнародних конкурсах, виставках, ярмарках.

Видавець зобов'язаний:

здійснювати свою діяльність відповідно до законодавства України, поважати права всіх суб'єктів видавничої справи та інших сфер господарської діяльності;

(абзац другий частини третьої статті 20

 у редакції Закону України від 01.07.2014 р. № 1554-VII)

 

сприяти утвердженню загальнолюдських гуманістичних цінностей, розвиткові науки, культури, задоволенню духовних потреб українського народу, ставитися з повагою до національної гідності, національної своєрідності й культури всіх народів;

дотримуватися норм авторського та патентного права, положень національних стандартів, чинних в Україні міждержавних стандартів, інших нормативно-правових актів, що регламентують видавничу справу, а також встановлюють вимоги щодо якості видавничої продукції;

бзац четвертий частини третьої статті 20

 у редакції Закону України від 01.07.2014 р. № 1554-VII)

забезпечувати своєчасне доставляння юридичним особам, визначеним Законом України "Про обов'язковий примірник документів", обов'язкових примірників видань;

(абзац п'ятий частини третьої статті 20

 у редакції Закону України від 01.07.2014 р. № 1554-VII)

подавати в установленому порядку звітність про випуск видавничої продукції;

(абзац шостий частини третьої статті 20

 у редакції Закону України від 01.07.2014 р. № 1554-VII)

відшкодовувати збитки, заподіяні внаслідок порушення законодавства.

 ________________________________________________________________

Кодекс України про адміністративні правопорушення
від 07.12.1984 № 8073-X
(витяг)

Стаття 1867. Недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкового безоплатного примірника документів  

Недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкового безоплатного примірника документів — тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб, фізичних осіб — підприємців від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

На попередню сторінку